Referat fra Generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamling
Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Røntoppen, afholdt 21. november 2013.
Tilstede var repræsenteret 7 husstande hvoraf de 4 sad i bestyrelsen.
Pkt. 1 Valg af dirigent:
Mogens Priess-Sørensen ( nr. 304 ) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Pkt. 2 Formandens beretning:
Formand Kjeld Nielsen ( nr. 302 ) berettede om årets aktiviteter, og indeholdt som følger.:

 • Bestyrelsen blev efter generalforsamlingen 2012 konstitueret således:
 • Kjeld Nielsen (302) formand
 • Søren Iversen (324) kasserer
 • Finn Pedersen (268) sekretær
 • Majken Pedersen (294) aktivitetsansvarlig
 • Martin Kolby (296) Legepladsansvarlig

Aktiviteter:

Året har budt på følgende aktiviteter og opgaver:

 • Fastelavn blev afholdt på legepladsen med deltagelse af 20 – 25 voksne og børn.
 • Vejen blev fejet op til påske – og vi har i bestyrelsen vedtaget at vejen fremover bliver fejet hvert forår.
 • Slåplan blev uddelt i foråret og er overordnet pænt fulgt.
 • Legepladsdag blev afholdt sidste weekend i april med deltagelse af 6 – 7 beboere. Der er fortsat kun behov for almindelig oprydning.
 • Vi deltog ikke i Sct. Hansfest, som besluttet på forrige generalforsamling. Grundejerforeningen Rønvangen har i den forbindelse gjort opmærksom på at vore børn ikke kan få gratis pølser ved bålpladsen.
 • På foranledning af en beboer blev interessen for fibernet mhp. højhastigheds internet undersøgt. Kun 3 husstande på vejen var interesserede, hvorfor grundlaget ( 8 husstande ) ikke var tilstede.
 • NCC har efterset vejen og givet et detaljeret tilbud på nyt slidlag til ca. 400.000 kr. De mente dog sagtens at vejen kunne vente flere år endnu, men tilrådede revneforsegling af stikvejene.
 • Stikvejene blev revneforseglet i slutningen af oktober for 16.600 kr.
 • Vi har rykket for regning for snerydning – så må vi blot afvente.
 • Vedrørende stien nedenfor grundejerforeningen og spring mellem kloakdæksler og flisebelægning er det ikke kommunens opgave at udbedre dette – det viser sig dog at næsten hele stien med samtlige dæksler tilhører grundejerforeningen Røntoppen. Jeg har ikke foretaget mig yderligere.

Beretningen blev godkendt
Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt.4 Fremlæggelse og godkendelse af budget :
Foreningen har stadig ikke modtaget regning for snerydning, så der må imødeses en stor faktura.
Afkastet fra vejfonden bliver mindre idet der er udløb på indlånsaftaler.

Pkt. 5 Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:

 • Majken Nielsen nr. 294
 • Martin Koldby nr. 296
 • Kjeld Nielsen nr. 302

Pkt. 7 Valg af suppleanter:

 • Stefan Væggemose nr. 328
 • Heidi Højgaard nr. 284

Pkt. 8 valg af revisor og suppleant:
Genvalg til revisor Svend Sandby Hansen nr. 328
Genvalg til suppleant Henrik Jensen Nr. 298

Pkt. 9 Eventuelt:

 • Dialog omkring antenneforening, bredbånd.
 • Legeredskaber på legepladsen kigges efter for råd af Martin Koldby.
 • Enkelte grundejeres manglende vedligeholdelse / renholdelse af kantsten.
 • Enkelte problemer vedr. Græsslåning på fællesarealet.
 • Mogens Priess prøver at gå i dybden med ejendomsvurderingen, er den for høj for området.
 • Meget gerne udsendelse af referat på mail.
 • Tilretning af menu på hjemmesiden.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Kjeld Nielsen /Finn Pedersen /Mogens Priess-Sørensen

Formand /Referent /Dirigent