Referat fra Generalforsamlingen 2014

Referat
Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Røntoppen, afholdt 20. november 2014.

Der var 9 deltagere fra 8 husstande hvoraf de 5 deltagere var bestyrelsen.
Pkt. 1 Valg af dirigent:
Else Nørby ( nr. 302 ) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Pkt. 2 Formandens beretning:
Formand Kjeld Nielsen ( nr. 302 ) berettede om årets aktiviteter, og indeholdt som følger.:
Bestyrelsen blev efter generalforsamlingen 2013 konstitueret således:
Kjeld Nielsen (302) formand
Søren Iversen (324) kasserer
Finn Pedersen (268) sekretær
Majken Pedersen (294) aktivitetsansvarlig
Martin Kolby (296) Legepladsansvarlig

Aktiviteter:
Året har budt på følgende aktiviteter og opgaver:
Fastelavn blev afholdt på legepladsen med deltagelse af 20 – 25 voksne og børn.
Vejen blev fejet op til påske.
Slåplan blev uddelt i foråret og er overordnet pænt fulgt.
Legepladsdag blev afholdt sidste weekend i april med deltagelse af 6 – 7 beboere. Der er fortsat kun behov for almindelig oprydning.

Beretningen blev godkendt

Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:
Regnskabet blev gennemgået, samt gennemgang af vejfondsmidler, regnskabet blev godkendt.

Pkt.4 Fremlæggelse og godkendelse af budget :
Foreningen har stadig ikke modtaget regning for snerydning, så der må imødeses en stor faktura.
Afkastet fra vejfonden bliver mindre i år, idet der har været nogle “skæve” renteudbetalinger i forbindelse med udløb på indlånsaftaler.
Formanden orienterede om at vi formentlig skal til at hæve kontingentet i forbindelse med at stamvejen ( helt nede fra Ådalsvej ) bliver privatiseret og skal vedligeholdes af alle foreninger i fællesskab, kloak, fejning, vinterrydning o.s.v.
Kontingent uændret, kr. 800,- pr. år

Pkt. 5 Indkomne forslag
Der var indkommet forslag, fra nr. 318 Christina Kejser Halse, om saltning af veje i forbindelse med vintervedligeholdelsen. Efter en debat med argumenter for og imod blev det besluttet at der i første omgang ikke skal saltes generelt, både af hensyn til det vedtagne budget, samt uenighed i holdninger til saltning og eventuelle skade påvirkninger.
Bestyrelsen undersøger muligheder og priser for saltning, alternativt hurtigere og oftere rydning og grusning af veje.

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Stefan Væggemose nr. 328
Christina Kejser Halse nr. 318

Pkt. 7 Valg af suppleanter:
Niels Berg nr. 314
Michael Bjerregård nr. 326

Pkt. 8 valg af revisor og suppleant:
Genvalg til revisor Svend Sandby Hansen nr. 328
Genvalg til suppleant Henrik Jensen Nr. 298

Pkt. 9 Eventuelt:
Opfordring til nabohjælp: Da der i Røntoppens område har været et par indbrud inden for en meget kort periode lige op til generalforsamlingen, kan man opfordre til nabohjælp.
De enkelte stikveje må selv arrangere nabohjælp.

Bestyrelsen blev opfordret til at indsamle mailadresser for hurtigere at kunne få budskaber ud til medlemmerne.

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.

Dirigenten takkede for god ro og orden

 

Kjeld Nielsen                                  Finn Pedersen                                                                Else Nørby

 

 

Formand                                            Referent                                             Dirigent

Referat fra Generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamling
Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Røntoppen, afholdt 21. november 2013.
Tilstede var repræsenteret 7 husstande hvoraf de 4 sad i bestyrelsen.
Pkt. 1 Valg af dirigent:
Mogens Priess-Sørensen ( nr. 304 ) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Pkt. 2 Formandens beretning:
Formand Kjeld Nielsen ( nr. 302 ) berettede om årets aktiviteter, og indeholdt som følger.:

 • Bestyrelsen blev efter generalforsamlingen 2012 konstitueret således:
 • Kjeld Nielsen (302) formand
 • Søren Iversen (324) kasserer
 • Finn Pedersen (268) sekretær
 • Majken Pedersen (294) aktivitetsansvarlig
 • Martin Kolby (296) Legepladsansvarlig

Aktiviteter:

Året har budt på følgende aktiviteter og opgaver:

 • Fastelavn blev afholdt på legepladsen med deltagelse af 20 – 25 voksne og børn.
 • Vejen blev fejet op til påske – og vi har i bestyrelsen vedtaget at vejen fremover bliver fejet hvert forår.
 • Slåplan blev uddelt i foråret og er overordnet pænt fulgt.
 • Legepladsdag blev afholdt sidste weekend i april med deltagelse af 6 – 7 beboere. Der er fortsat kun behov for almindelig oprydning.
 • Vi deltog ikke i Sct. Hansfest, som besluttet på forrige generalforsamling. Grundejerforeningen Rønvangen har i den forbindelse gjort opmærksom på at vore børn ikke kan få gratis pølser ved bålpladsen.
 • På foranledning af en beboer blev interessen for fibernet mhp. højhastigheds internet undersøgt. Kun 3 husstande på vejen var interesserede, hvorfor grundlaget ( 8 husstande ) ikke var tilstede.
 • NCC har efterset vejen og givet et detaljeret tilbud på nyt slidlag til ca. 400.000 kr. De mente dog sagtens at vejen kunne vente flere år endnu, men tilrådede revneforsegling af stikvejene.
 • Stikvejene blev revneforseglet i slutningen af oktober for 16.600 kr.
 • Vi har rykket for regning for snerydning – så må vi blot afvente.
 • Vedrørende stien nedenfor grundejerforeningen og spring mellem kloakdæksler og flisebelægning er det ikke kommunens opgave at udbedre dette – det viser sig dog at næsten hele stien med samtlige dæksler tilhører grundejerforeningen Røntoppen. Jeg har ikke foretaget mig yderligere.

Beretningen blev godkendt
Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt.4 Fremlæggelse og godkendelse af budget :
Foreningen har stadig ikke modtaget regning for snerydning, så der må imødeses en stor faktura.
Afkastet fra vejfonden bliver mindre idet der er udløb på indlånsaftaler.

Pkt. 5 Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:

 • Majken Nielsen nr. 294
 • Martin Koldby nr. 296
 • Kjeld Nielsen nr. 302

Pkt. 7 Valg af suppleanter:

 • Stefan Væggemose nr. 328
 • Heidi Højgaard nr. 284

Pkt. 8 valg af revisor og suppleant:
Genvalg til revisor Svend Sandby Hansen nr. 328
Genvalg til suppleant Henrik Jensen Nr. 298

Pkt. 9 Eventuelt:

 • Dialog omkring antenneforening, bredbånd.
 • Legeredskaber på legepladsen kigges efter for råd af Martin Koldby.
 • Enkelte grundejeres manglende vedligeholdelse / renholdelse af kantsten.
 • Enkelte problemer vedr. Græsslåning på fællesarealet.
 • Mogens Priess prøver at gå i dybden med ejendomsvurderingen, er den for høj for området.
 • Meget gerne udsendelse af referat på mail.
 • Tilretning af menu på hjemmesiden.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Kjeld Nielsen /Finn Pedersen /Mogens Priess-Sørensen

Formand /Referent /Dirigent

Referat fra generalforsamlingen 2012

Referat

Generalforsamling i Grundejerforeningen Røntoppen afholdt Torsdag den 15. november 2012. 

Tilstede var repræsenteret 9 husstande (ud af 39), heraf sad de 4 i bestyrelsen. 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

Mogens Priess-Sørensen (Nr. 304) blev enstemmigt valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Pkt. 2 Formandens beretning

Formand Kjeld Nielsen (Nr. 302) berettede om årets aktiviteter i foreningen. Beretningen indeholdt følgende: 
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling således: 

 • Kjeld Nielsen (302) – formand
 • Majken Pedersen (294) – aktivitetsansvarlig
 • Martin Kolby ( 296) – legepladsansvarlig
 • Lars Reinholdt (256) – sekretær
 • Søren Aarup Iversen (324) – kasserer

Aktiviteter:

 • I foråret blev omdelt slåplan til alle 39 husstande. 
 • Der blev afholdt fastelavnsfest på lejepladsen med deltagelse af 15-20 børn og voksne 
 • Legepladsdag blev afholdt i slutningen af april – med 5 deltagere. Der blev foretaget almindelig oprydning på arealet. Ingen større arbejder gennemført.
 •  Til Sct. Hans tilsluttede vi os som tidligere år grundejerforeningen Rønvangens bål og arrangement. Fremmødet af grundejerforeningens beboere vurderes som værende minimal, hvorfor bestyrelsen ikke forventer at tilslutte sig det tilsvarende arrangement næste år. Det også set i relation til det arbejde som bestyrelsen pålægges i samme forbindelse 
 • Sommerfest blev afholdt i august med deltagelse af 3 familier.
 • Revnet asfalt er lappet i oktober efter regnskabsårets udløb. Udgiften i den forbindelse blev på kr. 18.017,50, som derfor først vil indgå i næste års regnskab.

Pkt. 3 – Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4 – Fremlæggelse og godkendelse budgettet

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. Årsagen til udgiften til snerydning er så forholdsvis stor, skyldes det forhold at foreningen ikke har modtaget faktura for flere års snerydning. 

PKT. 5 – INDKOMNE FORSLAG

Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer / Suppleanter /revisor

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:

 • Søren Aarup Iversen (324). Han blev valgt for en 2 årig periode.
 • Bestyrelsesformanden takkende det fratrædende bestyrelsesmedlem Lars Reinholdt for hans indsats gennem årene.
 • Som nyt medlem til bestyrelsen blev valgt Finn D. Pedersen (268)

Herefter består bestyrelsen af: Finn D. Pedersen (268), Majken Pedersen (294), Martin Kolby (296), Kjeld Nielsen (302) og Søren Aarup Iversen (324) 

Følgende blev valgt til suppleanter: Heidi Højgaard (284) og Niels Berg (314)

Foreningens revisor er uændret Sven Sandby Hansen (298), som revisorsuppleant blev valgt Henrik Jensen (272) 

Pkt. 7 – Eventuelt

Følgende emner blev drøftet:

 • Evt. behov for kontingent stigning fremover. Det blev pålagt bestyrelsen at undersøge, hvorvidt de opsparende midler er tilstrækkelige i forhold til en fremtidig renovering af vejen, således en evt. kontingentstigning kan blive taget op til vurdering og evt. foreslået ved indkaldelsen til næste års generalforsamling.
 • Parkering i hjørnet ved stamvejen blev igen i år diskuteret. Stedet anvendes til tider som parkeringsplads af beboere fra Birkevænget. Specielt i vintermånederne kan der opstå farlige situationer pga. vejen derved bliver for smal til 2 biler. Bestyrelsen vil igen forsøge at få parkeringen stoppet.
 • Ujævnheder på fælles stien mellem de to grundejerforeninger blev påpeget. Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen, således ujævnhederne kan blive udbedret.

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden  

Kjeld Nielsen / Søren Aarup Iversen

Formand / Referent