Referat fra generalforsamlingen 2012

Referat

Generalforsamling i Grundejerforeningen Røntoppen afholdt Torsdag den 15. november 2012. 

Tilstede var repræsenteret 9 husstande (ud af 39), heraf sad de 4 i bestyrelsen. 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

Mogens Priess-Sørensen (Nr. 304) blev enstemmigt valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Pkt. 2 Formandens beretning

Formand Kjeld Nielsen (Nr. 302) berettede om årets aktiviteter i foreningen. Beretningen indeholdt følgende: 
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling således: 

 • Kjeld Nielsen (302) – formand
 • Majken Pedersen (294) – aktivitetsansvarlig
 • Martin Kolby ( 296) – legepladsansvarlig
 • Lars Reinholdt (256) – sekretær
 • Søren Aarup Iversen (324) – kasserer

Aktiviteter:

 • I foråret blev omdelt slåplan til alle 39 husstande. 
 • Der blev afholdt fastelavnsfest på lejepladsen med deltagelse af 15-20 børn og voksne 
 • Legepladsdag blev afholdt i slutningen af april – med 5 deltagere. Der blev foretaget almindelig oprydning på arealet. Ingen større arbejder gennemført.
 •  Til Sct. Hans tilsluttede vi os som tidligere år grundejerforeningen Rønvangens bål og arrangement. Fremmødet af grundejerforeningens beboere vurderes som værende minimal, hvorfor bestyrelsen ikke forventer at tilslutte sig det tilsvarende arrangement næste år. Det også set i relation til det arbejde som bestyrelsen pålægges i samme forbindelse 
 • Sommerfest blev afholdt i august med deltagelse af 3 familier.
 • Revnet asfalt er lappet i oktober efter regnskabsårets udløb. Udgiften i den forbindelse blev på kr. 18.017,50, som derfor først vil indgå i næste års regnskab.

Pkt. 3 – Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4 – Fremlæggelse og godkendelse budgettet

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. Årsagen til udgiften til snerydning er så forholdsvis stor, skyldes det forhold at foreningen ikke har modtaget faktura for flere års snerydning. 

PKT. 5 – INDKOMNE FORSLAG

Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer / Suppleanter /revisor

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:

 • Søren Aarup Iversen (324). Han blev valgt for en 2 årig periode.
 • Bestyrelsesformanden takkende det fratrædende bestyrelsesmedlem Lars Reinholdt for hans indsats gennem årene.
 • Som nyt medlem til bestyrelsen blev valgt Finn D. Pedersen (268)

Herefter består bestyrelsen af: Finn D. Pedersen (268), Majken Pedersen (294), Martin Kolby (296), Kjeld Nielsen (302) og Søren Aarup Iversen (324) 

Følgende blev valgt til suppleanter: Heidi Højgaard (284) og Niels Berg (314)

Foreningens revisor er uændret Sven Sandby Hansen (298), som revisorsuppleant blev valgt Henrik Jensen (272) 

Pkt. 7 – Eventuelt

Følgende emner blev drøftet:

 • Evt. behov for kontingent stigning fremover. Det blev pålagt bestyrelsen at undersøge, hvorvidt de opsparende midler er tilstrækkelige i forhold til en fremtidig renovering af vejen, således en evt. kontingentstigning kan blive taget op til vurdering og evt. foreslået ved indkaldelsen til næste års generalforsamling.
 • Parkering i hjørnet ved stamvejen blev igen i år diskuteret. Stedet anvendes til tider som parkeringsplads af beboere fra Birkevænget. Specielt i vintermånederne kan der opstå farlige situationer pga. vejen derved bliver for smal til 2 biler. Bestyrelsen vil igen forsøge at få parkeringen stoppet.
 • Ujævnheder på fælles stien mellem de to grundejerforeninger blev påpeget. Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen, således ujævnhederne kan blive udbedret.

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden  

Kjeld Nielsen / Søren Aarup Iversen

Formand / Referent