Referat fra Generalforsamlingen 2014

Referat
Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Røntoppen, afholdt 20. november 2014.

Der var 9 deltagere fra 8 husstande hvoraf de 5 deltagere var bestyrelsen.
Pkt. 1 Valg af dirigent:
Else Nørby ( nr. 302 ) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Pkt. 2 Formandens beretning:
Formand Kjeld Nielsen ( nr. 302 ) berettede om årets aktiviteter, og indeholdt som følger.:
Bestyrelsen blev efter generalforsamlingen 2013 konstitueret således:
Kjeld Nielsen (302) formand
Søren Iversen (324) kasserer
Finn Pedersen (268) sekretær
Majken Pedersen (294) aktivitetsansvarlig
Martin Kolby (296) Legepladsansvarlig

Aktiviteter:
Året har budt på følgende aktiviteter og opgaver:
Fastelavn blev afholdt på legepladsen med deltagelse af 20 – 25 voksne og børn.
Vejen blev fejet op til påske.
Slåplan blev uddelt i foråret og er overordnet pænt fulgt.
Legepladsdag blev afholdt sidste weekend i april med deltagelse af 6 – 7 beboere. Der er fortsat kun behov for almindelig oprydning.

Beretningen blev godkendt

Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:
Regnskabet blev gennemgået, samt gennemgang af vejfondsmidler, regnskabet blev godkendt.

Pkt.4 Fremlæggelse og godkendelse af budget :
Foreningen har stadig ikke modtaget regning for snerydning, så der må imødeses en stor faktura.
Afkastet fra vejfonden bliver mindre i år, idet der har været nogle “skæve” renteudbetalinger i forbindelse med udløb på indlånsaftaler.
Formanden orienterede om at vi formentlig skal til at hæve kontingentet i forbindelse med at stamvejen ( helt nede fra Ådalsvej ) bliver privatiseret og skal vedligeholdes af alle foreninger i fællesskab, kloak, fejning, vinterrydning o.s.v.
Kontingent uændret, kr. 800,- pr. år

Pkt. 5 Indkomne forslag
Der var indkommet forslag, fra nr. 318 Christina Kejser Halse, om saltning af veje i forbindelse med vintervedligeholdelsen. Efter en debat med argumenter for og imod blev det besluttet at der i første omgang ikke skal saltes generelt, både af hensyn til det vedtagne budget, samt uenighed i holdninger til saltning og eventuelle skade påvirkninger.
Bestyrelsen undersøger muligheder og priser for saltning, alternativt hurtigere og oftere rydning og grusning af veje.

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Stefan Væggemose nr. 328
Christina Kejser Halse nr. 318

Pkt. 7 Valg af suppleanter:
Niels Berg nr. 314
Michael Bjerregård nr. 326

Pkt. 8 valg af revisor og suppleant:
Genvalg til revisor Svend Sandby Hansen nr. 328
Genvalg til suppleant Henrik Jensen Nr. 298

Pkt. 9 Eventuelt:
Opfordring til nabohjælp: Da der i Røntoppens område har været et par indbrud inden for en meget kort periode lige op til generalforsamlingen, kan man opfordre til nabohjælp.
De enkelte stikveje må selv arrangere nabohjælp.

Bestyrelsen blev opfordret til at indsamle mailadresser for hurtigere at kunne få budskaber ud til medlemmerne.

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.

Dirigenten takkede for god ro og orden

 

Kjeld Nielsen                                  Finn Pedersen                                                                Else Nørby

 

 

Formand                                            Referent                                             Dirigent